In 2019 werd door de Rijksoverheid het Klimaatakkoord gepresenteerd. In het Klimaatakkoord zijn meer dan 600 afspraken opgenomen om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan. Een deel van de afspraken in het Klimaatakkoord richt zich op de Gebouwde Omgeving. Dit betreft onder meer de verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed binnen twaalf sectoren. Deze twaalf sectoren dienen elk een routekaart op te stellen voor het CO2-arm maken van het vastgoed richting 2050.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een sectorale routekaart Gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed opgesteld. Deze sectorale routekaart bevat de aanpak voor gemeenten om in 30 jaar hun maatschappelijk vastgoed te verduurzamen. Het uitgangspunt is dat de CO2-uitstoot van het gemeentelijk vastgoed in 2050 met 95% gereduceerd is en alle gebouwen aardgasvrij worden gemaakt. Verder bevat de sectorale routekaart een inventarisatie van de benodigde randvoorwaarden en veelvoorkomende sectorale knelpunten met betrekking tot onder andere financiering, wetgeving en organisatie. De sectorale routekaart biedt gemeenten houvast bij het verduurzamen van hun gemeentelijk maatschappelijk vastgoed.

De sectorale routekaart vind je hier.

Met deze sectorale routekaart kunnen gemeenten een gemeentelijke routekaart voor hun eigen gemeente opstellen. Boink Project- & Energiemanagement kan u hierbij helpen. Naast het opstellen van de gemeentelijke routekaart, kunnen wij u ook door het gehele proces begeleiden en u adviseren. Dit doen wij als volgt:

Fase 1: Inventarisatie
In deze fase gaan we de huidige staat van alle gemeentelijke gebouwen individueel beoordelen. We voeren voor u een nulmeting uit om te bepalen wat de huidige energieprestatie is.

Fase 2: Maatwerkadviesrapport
In deze fase gaan wij voor u de maatwerkadviesrapportages opstellen. Hierin worden verschillende maatregelen genoemd die uitgevoerd kunnen worden om de energieprestatie te verbeteren. Ook wordt benoemd wat de Co2 uitstoot en terugverdientijd is als de maatregelen worden toegepast.

Fase 3: Prioriteringsadvies
Dit is een overkoepelend advies waar wij alle maatwerkrapportages in meenemen zodat er een helder beeld wordt geschept wat, in relatie tot prioriteit, kosten en vervangmomenten, de beste stappen zijn om de maatregelen bij meerdere gebouwen afzonderlijk of tegelijk toe te passen.

Fase 4: Uitvoering
U bepaald, op basis van de voorgaande stappen, de tijdsvolgorde van de maatregelen welke worden uitgevoerd. Wij kunnen u hierbij begeleiden. Met eventueel aanbesteding, controle prijsvorming en oplevering van de installatie aanpassingen.

Fase 5: Herijking
Zodra alle werkzaamheden zijn uitgevoerd en afgerond, maken wij voor u een herberekening om de nieuwe energieprestatie te bepalen en het energielabel te registreren.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed? Neem dan gerust contact met ons op.